021-88401226|شیمی سرا

Admin [at] ShimiSara.com 09125875944

پورتال جامع فروشندگان مواد شیمیایی،آزمایشگاهی و پزشکی ،بزرگترین بازار نیازمندی های اینترنتی برای درج آگهی رایگان فروشگاه ها و فروشنده های مواد شیمیایی،آزمایشگاهی،تجهیزات آزمایشگاهی،تجهیزات پزشکی و داندانپزشکی

شیمی سرا

شیمی سرا|آگهی فروشندگان مواد شیمیایی ، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

دسته بندی ها

فروش سدیم ازید (sodium azide) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش هیدروکینون (Hydroquinone ) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تنگستن کلرايد اکسايد Tungsten(VI) oxychloride فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تيونيل کلريد Thionyl chloride فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تترا بوتيل امونيوم بروميد فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تارترازين (Tartrazine) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش اسپن (span 85) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش نيترات نقره اي Silver nitrate فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش آلیزارین قرمز (Alizarin Red S) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش باریم کلرید دی هیدرات (Barium chloride dihydrate) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش دی متیل سولفوکساید ( Dimethyl sulfoxide) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش گوانیدین تیو سیانات (Guanidine thiocyanate) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش دی مدیوم بروماید ( Dimidium bromide) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش L- آرژنین مونو هیدروکلراید L-Arginine monohy فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش ایزو فوران دی ایزو سیانات Isophorone فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش ایزونیازید (isoniazid) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش هیستامین دی هیدروکلراید ( Histamine dihydrochlo) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش 1,7 دی امینوهپتان ( 1,7-Diaminoheptane) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش اسید پیکریک (picric acid) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محلول فهلینگ ( fehling's solution no.2) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش ان و ان دی اتیل 1و 4فنیل دی امونیوم سولفات فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش اسید بوتریک (Butyric acid) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان
آگهی های متنی